REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TBSPORT

OBOWIĄZUJE OD 25.03.2015r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy TBSPORT, działający pod adresem www.tbsport.pl prowadzony jest przez Firmę Handlową TB-SPORT Adam Bąk -zwanym dalej Sprzedawcą z siedzibą w Łodzi na ul. Skautów Łódzkich 6c, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej  przez Wójta Gminy Andrespol,  pod numerem 4178. NIP 728-241-96-81 REGON 101095459, adres poczty elektronicznej: sklep@tbsport.pl, nr. telefonu:  506818188 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)  

2. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

3. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym TBSPORT i Nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Klient zwany dalej Kupującym/zamawiającym jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

5. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.

6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim, w języku polskim, na terenie Polski.

II. DEFINICJE

KLIENT - Usługobiorca, kupujący/zamawiający, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Może nią być: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego

KONSUMENT - osoba fizyczna składająca zamówienie i zawierająca umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA; SPRZEDAJĄCY - F.H TBSPORT Adam Bąk 

KODEKS CYWILNY – kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie TBSPORT

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące chęć zawarcia Umowy -Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONTO - Usługa Elektroniczna;  oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym TBSPORT. Dostępne po dokonaniu rejestracji.

PRODUKTKT / TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym TBSPORT rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego TBSPORT.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego TBSPORT

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

III. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Dostępne usługi elektroniczne w sklepie TBSPORT: KONTO, FORMULARZ ZAMÓWIENIA

2. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego TBSPORT umożliwia złożenie zamówienia w sklepie przez prawidłowe wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia. Usługa  Elektroniczny Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tbsport.pl  lub też pisemnie na adres firmy: ul. Skautów Łódzkich 6c, 92-601 Łódź.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. Usługobiorca sklepu TBSPORT jest zobowiązany do korzystania z niego w sposób zgodny z przepisami prawa i dobrymi obyczajami, szanując dobro osobiste, prawa autorskie i własności intelektualne Usługodawcy i osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych z stanem faktycznym oraz nie dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

6. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.

7. Tryb postępowania reklamacyjnego o świadczenie usług elektronicznych:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. VI Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

 • pisemnie na adres: ul. Skautów Łódzkich 6c, 92-601 Łódź

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tbsort.pl

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

IV. SPRZEDAŻ W SKLEPIE INTERNETOWYM I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedaż prowadzona jest tylko wysyłkowo za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

2. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym to: produkty fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta. W przypadku zakupu przez Konsumenta termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia, kiedy rzecz została Klientowi wydana, a w przypadku Klienta biznesowego – rok.

3. Zamówienia wysyłkowe można składać, przez całą dobę 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych. Zamówienia rozpatrywane są w dni robocze, w godzinach pracy: 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku; zamówienia złożone w sobotę, niedziele, święta i podczas trwania urlopu rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4. Zamówienia w sklepie TBSPORT można złożyć posiadając konto w sklepie, bądź bez rejestracji konta. Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury logowania.

5. Prawidłowe i skuteczne złożenie zamówienia: Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów oraz umieszczeniu go  "w wirtualnym koszyku" w momencie chęci zakupu i skompletowaniu wybranych towarów  - Klient potwierdza zamówienie przyciskiem "składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty", następnie wskazuje w elektronicznym formularzu Zamówienia swoje dane, adres do przesyłki, telefon kontaktowy, a także adres mailowy; formę i cenę przesyłki oraz sposób zapłaty za Zamówienie.

6. Niezbędne dane do złożenia zamówienia: Imię i nazwisko, dokładny adres, adres mailowy, telefon kontaktowy. Podanie tych danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.

7. Po złożeniu prawidłowo zamówienia wysłane zostaje automatycznie przez system sklepowy - na podany adres mailowy przez kupującego - potwierdzenie złożenia zamówienia z zestawieniem zamówionych produktów, adresem do wysyłki oraz wyborem płatności. Od tej chwili zamówienie staje się wiążące dla obu stron.

8. Klient może dokonać modyfikacji złożonego zamówienia, w tym ilość sztuk, kolor, adres dostawy, sposób zapłaty poprzez bezpośredni, niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą za pomocą poczty e-mail sklep@tbsport.pl lub telefonu kontaktowego: 505818188  do chwili wysłania  potwierdzenia nadania zamówienia do klienta.

9. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu poprzez wysłanie wiadomości email,  udostępnienia tego regulaminu;  oraz dołączane jest do wysyłanego Towaru. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy.

10. Wypełniając dane w formularzu zamówienia klient akceptuje, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez sklep TBSPORT(Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia paragonu/rachunku, wysyłki towaru i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Podlegają ochronie przez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy oraz polityki bezpieczeństwa sklepu TBSPORT.

Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego TBSPORT (F.H TBSPORT ADAM BĄK, ul. Skautów Łódzkich 6c, 92-601 Łódź).

Każdy Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienie pisemnego żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

11. Kupujący powinien zapoznać się z treścią Regulaminu sklepu przed zakupem towaru, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, a także prawem do reklamacji.

12. Do każdego zamówionego towaru wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie Fakturę z "0" stawką Vat, gdyż nie jesteśmy płatnikiem VAT. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia.

13. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep TBSPORT o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego nie później niż do 7 dni od złożenia zamówienia. (wynika to z faktu, iż nasza odzież jest w ciągłej produkcji)

V. PŁATNOŚCI I WYSYŁKA TOWARU

 1. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie TBSPORT wyrażone są w złotych polskich i zawierają  podatki (ceny brutto).  Cena towaru nie obejmuje kosztów wysyłki. Koszty wysyłki towaru podane są w cenniku dostawy; uzależnione są od sposobu dostawy wybranego przez klienta:  KOSZTY WYSYŁKI

2. Koszty wysyłki zamówienia uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu koszyka, po wybraniu przez Klienta odpowiedniej dla niego opcji dostawy. Na koszt wysyłki składają się: koszty opłaty dostarczenia przesyłki przez przewoźnika, koszty opakowania zamówienia do wysyłki, należne podatki.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w punkcie IV Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej.

5. Za zakupione towary można zapłacić:

 • w formie PRZEDPŁATY na konto bankowe firmy: BZWBK 06 1090 2705 0000 0001 1631 8166  F.H TBSPORT ADAM BĄK Skautów Łódzkich 6c, 92-601 Łódź (w ciągu 10 dni od zakupu przedmiotu - w przeciwnym razie po 10 dniach zamówienie zostaje anulowane)

 • przy odbiorze Kurierowi - wybierając PRZESYŁKĘ POBRANIOWĄ

DANE DO PRZELEWU oraz wybrany SPOSÓB ZAPŁATY wysyłane są w mailu potwierdzającym dokonanie zakupu w Sklepie internetowym. Koszty i sposoby wysyłki  znajdują się także w zakładce:

6. Towar wysyłany jest na adres do wysyłki podany przez kupującego w formularzu zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty za zakupiony towar na koncie bankowym firmy; lub złożenia zamówienia za pobraniem; w szczególnych okolicznościach do 7 dni od zaksięgowania wpłaty lub złożenia zamówienia za pobraniem.

Koszty wysyłki towaru oferowane przez sklep internetowy:

 • 1 sztuka odzieży 12,00zł

 • 2 lub więcej sztuk odzieży 14,00zł

 • przesyłka pobraniowa (płatność przy odbiorze) 18,00zł

Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski przez dostawcę trwa do 3 (trzech) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

8. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki dysponujemy numerem nadawczym każdej przesyłki, dzięki któremu możemy składać reklamację u dostawcy.

9. F.H TBSPORT prowadzi działalność sprzedaży produktów drogą internetową i tylko wysyłkową, dlatego nie udostępnia odbiorów osobistych.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

INSTRUKCJE DOTYCZACE ZWROTÓW TOWARU

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta klient może zrezygnować z towaru kupionego sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dogodny dla kupującego sposób:;przykładowo:

 • pisemnie na adres: ul. Skautów Łódzkich 6c, 92-601 Łódź;

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tbsport.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i wymiana” i na dole strony regulaminu do pobrania. Konsument może skorzystać z wzoru formularza sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na swój koszt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

9. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

adres na jaki należy dostarczyć towar w ramach odstąpienia od umowy:

 F.H. TB-SPORT

ul. Skautów Łódzkich 6c

92-601 Łódź

prosimy o dołączenie do oświadczenia/towaru dowodu zakupu (może to być przykładowo. paragon lub jego kopia; dowód wpłaty, potwierdzenie złożenia zamówienia itp.)

VII. REKLAMACJA TOWARU 

INSTRUKCJE DOTYCZACE REKLAMACJI TOWARU

 Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji każdego zakupionego towaru posiadającego wady, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu.

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.

2. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

3. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta w dogodny dla klienta sposób, przykładowo:

 • pisemnie na adres firmy: F.H TBSPORT, ul. Skautów Łódzkich 6c, 92-601 Łódź

 • na nasz adres mailowy: sklep@tbsport.pl

 • lub formularz kontaktowy "REKLAMACJA"

Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – zalecenia podane w tym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Skautów Łódzkich 6c, 92-601 Łódź. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje -nie ma to wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta

adres pod który można dostarczyć towar w ramach reklamacji: TBSPORT ul. Skautów Łódzkich 6c, 92-601 Łódź

 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Państwa reklamacji poniesione przez składającego koszty dostarczenia towaru do reklamacji zostaną niezwłocznie zwrócone na podany przez Państwa numer konta bankowego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

-Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

-Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

-Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

  *WYMIANA TOWARU NA INNY ROZMIAR/KOLOR/MODEL

W przypadku gdy Klient zakupił towar w niewłaściwym rozmiarze, Sklep Internetowy umożliwia Klientom wymianę zakupionych towarów w ciągu 10 dni od chwili otrzymania towaru, o ile dostępny jest towar w interesującym Klienta rozmiarze. Wymianie podlegają jedynie towary, które nie posiadają śladów używania, nie zostały zniszczone, są czyste, posiadają oryginalne metki, są kompletne, co do których Klient posiada dowód zakupu. Aby dokonać wymiany towaru należy skontaktować się za pośrednictwem poczty mailowej ze Sklepem Internetowym i ustalić czy właściwy rozmiar jest dostępny w magazynie. Po potwierdzeniu dostępności towaru należy w terminie do 10 dni roboczych nadać przesyłkę z towarem do wymiany, z  formularzem wymiany (wzór dostępny na dole strony lub wysyłany mailowo w razie potrzeby) na adres firmy pokrywając ponowny koszt dostawy zgodny z: KOSZTY WYSYŁKI

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.Sklep Internetowy www.tbsport.pl dba o prawa konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.  W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3.  Dokonywanie zmian Regulaminu nastąpi tylko z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany nie wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.  Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów i korzystających ze Sklepu Internetowego TBSPORT przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

4. Klienci posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu, zaś innym użytkownikom – w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 dni przed wejściem jego w życie.

5. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient ma możliwość usunięcia Konta w każdym czasie.

 

Opisy przedmiotów, szablony oraz zdjęcia stanowią naszą własność i są przedmiotem praw autorskich, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).

MOŻESZ WYDRUKOWAĆ GOTOWY PRZYKŁADOWY FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY/REKLAMACJI:

>>DRUK FORMULARZA <<