Jeżeli chcesz zwrócić produkt, to bez problemu możesz to zrobić w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki.

Oświadczenie o odstąpieniu TBSPORT

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Każdy klient sklepu internetowego TBSPORT ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym

Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: ul. Skautów Łódzkich 6c, 92-601 Łódź -lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: sklep@tbsport.pl). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie wiąże się to z żadnymi opłatami w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli zwracany produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi klient.

INSTRUKCJE DOTYCZACE REKLAMACJI TOWARU

 Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji każdego zakupionego towaru posiadającego wady, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu.

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.

2. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

3. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta w dogodny dla klienta sposób, przykładowo:

  • pisemnie na adres firmy: F.H TBSPORT, ul. Skautów Łódzkich 6c, 92-601 Łódź

  • na nasz adres mailowy: sklep@tbsport.pl

  • lub formularz kontaktowy "REKLAMACJA"

Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – zalecenia podane w tym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Skautów Łódzkich 6c, 92-601 Łódź. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje -nie ma to wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta

adres pod który można dostarczyć towar w ramach reklamacji: TBSPORT ul. Skautów Łódzkich 6c, 92-601 Łódź

 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Państwa reklamacji poniesione przez składającego koszty dostarczenia towaru do reklamacji zostaną niezwłocznie zwrócone na podany przez Państwa numer konta bankowego.

*WYMIANA TOWARU NA INNY ROZMIAR/KOLOR/MODEL

W przypadku gdy Klient zakupił towar w niewłaściwym rozmiarze, Sklep Internetowy umożliwia Klientom wymianę zakupionych towarów w ciągu 10 dni od chwili otrzymania towaru, o ile dostępny jest towar w interesującym Klienta rozmiarze. Wymianie podlegają jedynie towary, które nie posiadają śladów używania, nie zostały zniszczone, są czyste, posiadają oryginalne metki, są kompletne, co do których Klient posiada dowód zakupu. Aby dokonać wymiany towaru należy skontaktować się za pośrednictwem poczty mailowej ze Sklepem Internetowym i ustalić czy właściwy rozmiar jest dostępny w magazynie. Po potwierdzeniu dostępności towaru należy w terminie do 10 dni roboczych nadać przesyłkę z towarem do wymiany, z  formularzem wymiany>> FORMULARZ WYMIANY TBSPORT << (wzór dostępny w formacie Pdf do pobrania lub wysyłany mailowo w razie potrzeby) na adres firmy pokrywając ponowny koszt dostawy zgodny z: KOSZTY WYSYŁKI